Соңғы жаңалықтар

Журналдың артықшылықтары
  • республикалық мәртебе;
  • ISSN -мерзімді басылымдардың халықаралық тізілімінде тіркеу;
  • РИНЦ - e-library.ru ғылыми электрондық кітапханаға орналастыру;
  • рецензиялау;
  • баспаханалық баспа;
  • Кітапхана қорларына жіберу;
  • жарияланым туралы анықтамалар мен сертификаттар беру;
  • сілтеме бойынша журналдың электрондық нұсқасына қол жеткізу.